Krisestyring

 

De fleste virksomheder og virksomheds ejere oplever i deres levetid en større eller mindre krise.

Det kan være af økonomisk, kapacitetsmæssig eller ledelsesmæssig art etc.

 

Uanset arten af krise er det vigtigt at få taget hånd om den hurtigt og effektivt, og helst så tidligt i forløbet som muligt.

 

Af eksempler på forhold og faktorer der kan være truende for virksomhedens fortsatte eksistens kan kan bla. nævnes

 

Økonomiske forhold:

·       Negativ egenkapital eller negativ arbejdskapital.

·       Lån, der nærmer sig forfald uden realistisk udsigt til fornyelse eller indfrielse, eller for stor afhængighed af kortfristede lån til finansiering af anlægsaktiver.

·       Indikation af tilbagekaldelse af finansiel støtte fra långivere og andre kreditorer.

·       Negative pengestrømme fra driften vist i realiserede eller budgetterede opgørelser.

·       Negative økonomiske nøgletal.

·       Betydelige driftstab eller væsentlig forringelse af værdien af aktiver, der genererer pengestrømme.

·       Restancer med eller ophør af udbyttebetalinger.

·       Manglende evne til at betale kreditorer ved forfald.

·       Virksomheden har tidligere haft vanskeligheder med at opnå eksterne finansielle kreditter og/eller med at overholde de dermed forbundne betingelser og klausuler.

·       Låneaftaler eller tilsagn indeholder bestemmelser om dækning for gælden (”debt covenants”) eller subjektive bestemmelser (fx en klausul om ”væsentlig negativ udvikling”), som udløser tilbagebetaling.

·       Virksomheden har overtrådt nogle af de betingelser eller klausuler, der øger risikoen for, at kredit-/lånerammerne bliver trukket tilbage eller ikke vil blive fornyet.

·       Kreditfaciliteter skal fornyes det følgende år.

·       Ledelsen har ingen ”plan B”, hvis de nuværende faciliteter ikke skulle blive forlænget.

·       Kreditter har sikkerhed i aktiver (fx fast ejendom), som er faldet til en værdi, der ligger under kreditrammen.

·       Der er betydelig tvivl om den finansielle styrke hos virksomhedens bankforbindelser.

·       Finansieringen skaffes af et syndikat af banker og andre finansielle institutter, og der er tvivl om levedygtigheden af en eller flere af syndikatets medlemmer.

·       Betingelser eller klausuler ved fornyet finansiering er ændret og bliver mere vanskelige at overholde (fx højere renter eller provisioner).

·       Ændring fra kredit til betaling pr. efterkrav hos leverandører.

·       Manglende evne til at opnå finansiering af afgørende produktudvikling eller andre vigtige investeringer.

 

Driftsforhold:

·       Tab af nøglepersoner i ledelsen uden genansættelse.

·       Tab af større marked, franchise, licens eller hovedleverandør.

·       Arbejdskonflikter eller mangel på vigtige leverancer.

 

Andre forhold:

·       Manglende opfyldelse af kapitalkrav eller andre lovmæssige krav.

·       Verserende retssager eller tilsynssager mod virksomheden, der, hvis de lykkes, kan resultere i krav, der sandsynligvis ikke vil blive honoreret.

·       Ændringer i lovgivning eller forvaltning, der forventes at påvirke virksomheden negativt.

 

Betydningen af sådanne begivenheder og omstændigheder kan ofte afbødes af andre faktorer. For eksempel kan effekten af en virksomheds manglende evne til normal gældsafvikling opvejes af ledelsens planer for opretholdelse af tilstrækkelige pengestrømme fra alternative kilder såsom salg af aktiver, rekonstruktion eller tilførsel af yderligere kapital. Ligeledes kan et tab af en hovedleverandør blive opvejet af passende alternative leveringsmuligheder.

 

Eksemplerne er ikke udtømmende, ligesom tilstedeværelsen af et eller flere af forholdene ikke nødvendigvist er ensbetydende med, at virksomheden befinder sig i en kritisk situation. 

 

 

 

                                                                        TILBAGE TIL FORSIDEN