Rekonstruktion

 

Tidligere har der været mulighed for at en virksomhed eller virksomhedsejer har kunne træde i betalingsstandsning.  Disse regler er nu ændret, og beskrives nedenfor.

 

Betalingsstandsning udgår

Den nye konkurslov medfører, at en insolvent virksomhed kan tages under frivillig eller tvungen rekonstruktionsbehandling i forsøget på at redde den.

Det er både virksomheden selv og kreditorerne, der kan anmode om, at der indledes rekonstruktionsbehandling. Og lovbestemmelserne omfatter både personligt drevne virksomheder og selskaber.

 

Bordet fanger

En ny ting ved rekonstruktionsreglerne er, at er man først inde under reglerne, kan man ikke komme ud igen, uden at der er skabt en løsning. 

Det betyder, at en virksomhed, der er taget under rekonstruktionsbehandling, enten rekonstrueres så virksomheden fortsætter i en eller anden form, eller overgår til konkursbehandling.

De tidligere regler om betalingsstandsning og tvangsakkord indarbejdes nemlig i rekonstruktionsreglerne, så det for eksempel ikke mere vil være muligt for en virksomhed at træde i betalingsstandsning.

 

Virksomhedsoverdragelse eller tvangsakkord

I den nye konkurslov er det et krav, at rekonstruktionsforlaget indeholder enten en virksomhedsoverdragelse eller en tvangsakkord.

I modsætning til de tidligere regler om tvangsakkord, hvor det var en betingelse, at kreditorerne blev tilbudt minimum 10 procent i dividende, er der i de nye regler ikke et minimumskrav til dividendens størrelse.

Finder de enkelte kreditorer, at den tilbudte dividende er for lav, har de under hele rekonstruktionsbehandlingen mulighed for at udtale sig herom, ligesom de kan stemme imod forslaget.

 

Overdragelse af en økonomisk enhed

For at virksomhedsoverdragelse skal kunne være en del af rekonstruktionsforslaget, er det en betingelse, at der er tale om en overdragelse af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet, og som er organiseret med henblik på udøvelse af økonomisk aktivitet.

Det er således ikke nok, at der blot sker et frasalg af virksomhedens aktiver. Dette er en forskel fra de tidligere regler om betalingsstandsning, hvor formålet med en sådan kan være at gennemføre en afvikling af virksomheden.

 

Rekonstruktør og tillidsmand

I forbindelse med at virksomheden tages under rekonstruktionsbehandling, udpeges der en rekonstruktør og en tillidsmand.

For at sikre, at kreditorerne oplever tillidsmanden som fuldstændig uafhængig og neutral, må tillidsmanden ikke i en periode på to år før rekonstruktionsbehandlingen have virket som rådgiver for virksomheden.

 

Hurtig sagsbehandling

Hastighed er afgørende, når en virksomhed skal rekonstrueres, og det afspejles også i de nye regler.

Straks efter at behandlingen er indledt, skal der udarbejdes et forslag til en plan, der skal danne rammen for det videre rekonstruktionsarbejde.

Denne plan skal på et senere tidspunkt udmøntes i et egentligt rekonstruktionsforslag.

 

Tidsplan

Planen skal sendes til kreditorerne senest efter 3 uger, og inden for en tidsfrist på 4 uger fra opstart skal der holdes et møde med kreditorerne, hvor de skal godkende eller forkaste planen.

For at sikre, at kreditorerne løbende bliver informeret om forløbet, skal de inden 3 måneder efter indledningen af rekonstruktionen have tilsendt en redegørelse for status på denne.

Som udgangspunkt skal kreditorerne senest efter 7 måneder stemme om selve rekonstruktionsforslaget. Forudsat at der blandt dem er flertal for det, kan kreditorerne dog forlænge denne tidsfrist med op til 4 måneder.

 

 

                                                                        TILBAGE TIL FORSIDEN